FPGA乒乓游戏机设计方案


题 目: 基于 FPGA 乒乓游戏机的设计 学生姓名: 学 号: 蒯学文 2010010501 机械与电子工程学院 电信 1001 2014 届 胡永刚 所在学院: 专业班级: 届 别: 指导教师: 皖西学院本科毕业设计(论文)创作诚信承诺书 1.本人郑重承诺:所提交的毕业设计(论文) ,题目《 基于 FPGA 乒乓游戏机的设计 》是本人在指导教师指导下独立完成的,没有弄虚 作假,没有抄袭、剽窃别人的内容; 2.毕业设计(论文)所使用的相关资料、数据、观点等均真实可 靠,文中所有引用的他人观点、材料、数据、图表均已标注说明来源; 3. 毕业设计(论文)中无抄袭、剽窃或不正当引用他人学术观点、 思想和学术成果,伪造、篡改数据的情况; 4.本人已被告知并清楚:学校对毕业设计(论文)中的抄袭、剽 窃、弄虚作假等违反学术规范的行为将严肃处理,并可能导致毕业设 计(论文)成绩不合格,无法正常毕业、取消学士学位资格或注销并 追回已发放的毕业证书、学士学位证书等严重后果; 5.若在省教育厅、学校组织的毕业设计(论文)检查、评比中, 被发现有抄袭、剽窃、弄虚作假等违反学术规范的行为,本人愿意接 受学校按有关规定给予的处理,并承担相应责任。 学生(签名) : 日期: 年 月 日 目 录 1 引言 ......................................................................................................................................... 2 1.1 课题研究的背景 ........................................................................................................... 2 1.2 课题研究的目的 ........................................................................................................... 2 2 开发工具简介 ......................................................................................................................... 2 2.1EDA 基础 ....................................................................................................................... 2 2.2 可编程逻辑器件简介 ................................................................................................... 7 2.3 硬件描述语言(VHDL) ............................................................................................ 9 2.4QuartusⅡ9.0 开发软件简介 ....................................................................................... 10 3 乒乓游戏机的功能实现与设计思路 ................................................................................... 11 3.1 乒乓游戏机的功能实现 ............................................................................................. 11 3.2 乒乓游戏机的设计思路 ............................................................................................. 12 4 乒乓游戏机各模块的设计 ................................................................................................... 12 4.1 控制模块的设计 ......................................................................................................... 12 4.2 数码管片选信号模块的设计 ..................................................................................... 13 4.3 送数据模块的设计 ..................................................................................................... 13 4.4 七段译码器模块的设计 ............................................................................................. 13 5 乒乓游戏机的顶层电路设计与仿真 ............................

相关文档

基于FPGA乒乓球游戏机Verilog设计
基于FPGA的乒乓球游戏机控制器设计
基于FPGA的乒乓球游戏机
FPGA的乒乓球游戏参考设计方案
用FPGA设计乒乓球游戏
fpga 乒乓球游戏机
基于FPGA乒乓球比赛游戏机的设计
基于FPGA_乒乓球比赛游戏机_的设计
基于fpga乒乓游戏设计方案
基于FPGA乒乓游戏机的设计ppt
电脑版